Sekela imfundo yengane yakho, ngaphandle kwezindleko ezengeziwe

Sekela imfundo yengane yakho, ngaphandle kwezindleko ezengeziwe

Wonke umzali ufuna ukunikeza ingane yakhe isiqalo esihle kakhulu empilweni, futhi enye yezingxenye ezibalulekile kakhulu zempilo yabo imfundo.

Uma kuziwa ekusekeleni imfundo yengane yakho, ukuzibandakanya njengomzali kubalulekile. Kodwa masibhekana nezinselelo zakhona, njengokutshala imali emfundweni yengane yakho okungabiza izindodla zezimali futhi kudle nesikhathi. Okunye, ukungabi nolwazi oluningi lapho, okungase kukwenze uzizwe ungaphansi kwencindezi futhi ukhathazekile ungazi ukuthi ungayisekela kanjani ingane yakho kangcono uma ifunda ekhaya.

Khuluma futhi ulalele ingane yakho

Ekuqaleni kwempilo izingxoxo ezenzeka ekhaya ziba nomthelela ekhonweni lolimi elifundwa ngumntwana. Yingakho kubalulekile ukukhuluma nokulalela ingane yakho. Buza imibuzo, xoxa nabo ngezintshisekelo zabo, futhi ubabonise ukuthi unendaba ngempela nababelana ngakho nawe.

Khuthaza ukufunda ekhaya

Ukufunda “okuseqopheleni” kuyisihluthulelo sokufunda impilo yonke, futhi izinhlelo zokusebenza ezifanele zokufunda zingaba isengezo esihle ekufundiseni ingane yakho amakhono ayisisekelo ewadingayo ukuze ibe umfundi onamandla nozethembayo, kuyilapho futhi izisiza ngesimiso sokufunda sansuku zonke ekhaya.

Sebenzisa ubuchwepheshe ukusekela imfundo

Ubuchwepheshe buyinsiza emangalisayo. Izinhlelo zokusebenza zemfundo zisiza ukuthuthukisa amakhono okufunda, ukubhala, nokukhuluma. Abagcini nje ngokusiza ukugcina ingane yakho imatasa, kodwa futhi benza ukufunda kube okujabulisayo. Ubuwazi ukuthi amahora angamashumi amabili nambili nje wokudlala uhlelo lwethu lokusebenza ‘Yondla inunu’ alingana nezinyanga ezimbili zokuya emagumbini okufunda nokubhala esikoleni esihle?

Akukho ngane okufane igwenywe ekufinyeleleni emakhonweni ayo aphelele. Ngamathuluzi afanele, izingane zingathola amathuba amaningi okuphumelela manje nasesikhathini esizayo.

Izinhlelo zethu zokusebenza zamahhala zemfundo zoqophelo ophezulu nezincwadi zedijithali yakhelwe omakhalekhukhwini zisiza izingane ukuthi zifunde ukufunda noma ngabe zikuphi emhlabeni, nganoma yisiphi isikhathi.

Dawuniloda uhlelo lwethu lokusebenza ‘Yondla inunu‘ MAHHALA. Olutholakala ngezilimi ezingamashumi amahlanu kanye nokunye okuningi, ukuze usize ingane yakho ifunde “ukwazi” ukufunda ekhaya.

Ufuna ukufunda okwengeziwe?

Joyina umnyakazo wethu wabafundi abanolwazi (isixhumanisi sokubhalisa).

Indlela yokuthuthukisa imfundo yengane yakho ekhaya

Indlela yokuthuthukisa imfundo yengane yakho ekhaya

Intshisakalo yengane ekufundeni inomthelela ekutheni yenza kahle kanjani esikoleni futhi kamuva lapho isikhulile. Indawo enhle nephephile lapho ingane yakho izizwa ikhuthazwa khona ukufunda ngemva kwesikole nangesikhathi sayo esikhululekile iyisihluthulelo sokukhulisa uthando lwayo lokufunda impilo yayo yonke.

Nakuba imisebenzi yangemva kwesikole ibalulekile, ingabiza futhi kube nzima ukuyiphatha njengomzali osebenzayo. Okujabulisayo ukuthi, ziningiizindlela ezilula nezijabulisayo zokunika ingane yakho ukwesekwa okwengeziwe ekudingayo.

Imidlalo yezemfundo nezinhlelo zokusebenza ezakhelwe omakhalekhukhwini kuyindlela enamandla yokusiza ingane yakho ukuthi ifinyelele emathubeni okufunda aneqophelo noma yikuphi, nanoma yisiphi isikhathi.

Ake sihlole izinzuzo zokusebenzisa lezinhlelo ezinhle zemfundo njengalezi ezisebenzisa omakhalekhukhwiniukuze sifunde ekhaya nokuthi ungaqala kanjani.

Khuthaza ukufunda ngokuzimela

Izinhlelo zokusebenza ezinhle zokufunda zinika amandla izingane ukuthi zilawule ukufunda kwazo. Lokhu kuzimela kusiza ukwakha ugqozi nokuzethemba kulo lonke uhambo lwabo lokufunda.

Khumbula, izinhlelo zokusebenza zemfundo ezisezingeni eliphezulu azisho ukuthi azikho iziqondiso noma ukwesekwa. Hlala ukhuthaza izingane ukuthi zicele usizo lapho ziludinga futhi zabelane ngalokho ezikufundile nomuntu omdala.

Imfundo yoqophelo ngaphandle kwezindleko

Sikholelwa ekutheni izingane kuyo yonke indawo, kungakhathaliseki ubudala noma isimo sazo, kufanele zithole izinsiza zemfundo. Yingakho izinhlelo zethu zokusebenza zemfundo zeqophelo eliphezulu nezincwadi zedijithali kumahhala ukuzidawuniloda futhi azidingi ukuxhunywa kwi-inthanethi noma idatha ukuze uzidlale.

Eqinisweni, amahora angamashumi amabili nambili nje wokudlala uhlelo lwethu lokufunda nokubhala alingana nezinyanga ezimbili zamakilasi okufunda nokubhala esikoleni esihle.

Itholakala kuwo wonke umuntu, nganoma yisiphi isikhathi

Akunandaba ukuthi ungubani noma ukuphi emhlabeni, izinhlelo zokusebenza ezinhle zemfundo zingasetshenziswa yinoma ubani onomakhalekhukhwini noma ithebhulethi. Lokhu kwenza izinhlelo zokusebenza zemfundo zifinyeleleke ekhaya futhi kuvumela izingane ukuthi zingagcini nje ngokuzuza amakhono abalulekile okufunda noma okubhala kodwa futhi zizijabulise ngenkathi zenza kanjalo.

Khumbula ukuthi awudingi ukwenza konke lokhu uwedwa. Ngosizo lwamathuluzi alungile nezinhlelo zokusebenza zemfundo, ingane yakho ingafunda ngokuphepha ekhaya futhi izuze amakhono abalulekile okufunda nokubhala ukuze ibe nekusasa eliphumelelayo.

Amahora angamashumi amabili nambili okudlala uhlelo lwethu lokufunda nokubhala alingana nezinyanga ezimbili zamakilasi okufunda nokubhala esikoleni esihle.

Dawuniloda Yondla Inunumanje ufunde ekhaya. Futhi kumahhala akudingi idatha noma ukuxhunywa kwi-inthanethi ukuze udlale.

Ufuna ukufunda okwengeziwe?

Joyina umnyakazo wethu wabafundi abanolwazi.

How to prepare your child for a digital future

How to prepare your child for a digital future

We live in a digital world where technology is transforming all aspects of our everyday life.

As a result, younger generations are spending more time online and using digital devices to play, socialise and learn. Digital technology has opened up a whole new world of opportunities for today’s kids. 

Let’s delve deeper into digital skills and how to get started in preparing your child for a digital future. 

What are digital skills?

Digital skills are abilities that help us use digital technology to access and manage information. This includes using devices such as smartphones, laptops or tablets to create and share information, collaborate and solve problems. 

According to UNESCO, “entry-level digital skills, meaning basic functional skills required to make basic use of digital devices and online applications, are widely considered a critical component of a new set of literacy skills in the digital era, with traditional reading, writing, and numeracy skills.”

It’s clear just how valuable and essential digital skills are in modern life. By harnessing technology to learn, your child can access a wider range of opportunities. 

Introduce technology as a learning tool

Technology brings with it both challenges and benefits. With kids growing up in an online world surrounded by screens, it’s okay to worry about the impact or how to better manage screen use. But, like everything in life, it’s how that matters. 

Instead of restricting digital screens, try to introduce technology  as a learning tool. If your child notices that you use your own digital devices to learn, they are likely to do the same. 

Encourage your child to always be curious

Young children are in a constant state of discovery, always trying to understand how the world works. It’s this innate curiosity that drives creative thinking and the development of critical cognitive skills. Technology can be an incredibly effective way to feed their curiosity and build a lifelong love of learning. 

No child should be held back from reaching their full potential.  With the right technology and educational apps, children can discover new ways to learn and gain digital skills that are necessary for now and in the future. 

Not sure where to start?

Download our ‘Feed the Monster’ app for FREE, available in 50+ languages, and help your child learn to read and be prepared for a digital future.

Want to learn more?

Join our movement of Curious Readers.

How to boost your child’s education at home

How to boost your child’s education at home

A child’s interest in learning impacts  how well they do in school and later in adulthood.  A positive and safe environment where your child feels encouraged to learn after school and in their free time is key to growing a lifelong love of learning.  

While extracurricular activities are important, they can be expensive and difficult to manage as a working parent. Thankfully, there are many easy and fun ways to give your child the extra support they need. 

Educational games and apps designed for smartphones are a powerful way to help your child access quality learning opportunities from anywhere, and at any time. 

Let’s explore the benefits of using educational apps to learn at home and how to get started.

Encourage independent learning

Great learning apps empower kids to take charge of their own learning. This independence helps build motivation and confidence throughout their learning journey. 

Remember, quality educational apps don’t mean no guidance or support.  Always encourage kids to ask for help when they need it and to share what they’ve learned with an adult.

Quality education without the cost

We believe that children everywhere, no matter their age or situation, should have access to educational resources. This is why our high-quality educational apps and digital books are completely free to download and require no internet connection or data to play. In fact, just 22 hours of playing our literacy app is equal to two months of literacy classes at a great school.

Available to everyone, at any time

It doesn’t matter who you are or where you are in the world, great educational apps can be used by anyone with a smartphone or tablet. This makes educational apps accessible from home and allows children to not only gain key literacy skills but also have fun while doing so.

Remember that you don’t need to do this all on your own. With the help of the right tools and educational apps, your child can learn safely at home and gain key literacy skills for a successful future. 

22 hours of playing our literacy app is equal to two months of literacy classes at a great school.

Download our ‘Feed the Monster’ now and learn from home. It’s also free and requires no data or internet connection to play.

Want to learn more?

Join our movement of Curious Readers.